گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Tuesday, July 9, 2013

« این ژن های نانجیب»

ما و شما نداره، سفید و سیا نداره، شاه وگدا هم نداره. بَلا نسبت هم نمی خواد، از دم همگی هشتاد و پنج درصد ژن های ما با خر و گاو و اسب یکسان است. یعنی خرو گاو و اسب هم می توانند ادعا کنند که هشتادو پنج درصد آدم هستند. اما آن طفلکی ها موجودات بی ادعایی هستند. به عبارت دیگر اگر بنشینیم و تفسیر کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که خاستگاه این همه گندی که به دنیا می زنیم و خرابکاری می کنیم و همه چیز را می کُشیم و ویران می کنیم و نابود می کنیم، همان پانزده درصد باقیمانده ی انسانی است. چرا که هیچ خر و گاوی را ندیده ایم که زمین را نابود کند، همنوعش را با بمب و پهپاد و قمه و موشک به جرم کافر بودن و هم نژاد نبودن و هزاروهفت جور بهانه ی بیخودی دیگر بکشد. یا بانک گلدمن سَکس درست کند و بچاپد و یا خرها و گاوهای دیگر را به بردگی بکشاند. تازه راستش را بخواهید آن پانزده درصد هم نیست. چون نود درصد ژن های هومو ساپینس که خیر سرِمان ما اشرفِ مخلوقات باشیم با شامپانزه ها یکی است اما کدام شامپانزه را دیده اید که یکی از آن کارهای زشت پیش گفته را بکند؟
امیدوارم به تریج قبای اشرفِ مخلوقات بودنتان برنخورده باشد چون تازه باید بگویم که هیجده درصد ژن های این اشرف مخلوقات با "مایه خمیر" یکی است، 38 درصد کرم حلقوی هستیم، 65 درصد مرغ خانگی و 88 درصد موش! ژن هایمان را عرض می کنم التفات دارید که؟
آیا به این ترتیب روا نخواهد بود که به مصداق آن شعر شهریار و از زبان خرهای زبان بسته بپرسیم: اَلا ای آدمی انصاف می ده خر تویی یا من؟
پ.ن.: اطلاعات درمورد اشتراک نقشه ژنی آدم ها و سایر موجودات براساس پزوهش های دانشمندان و برگرفته از صفحه های صدو یک و صد و دو مجله ی نشنال جئوگرافیک شماره ی جولای 2013 می باشد.

1 comment: