گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Thursday, May 28, 2015

هم ذات پنداری

 
گفتم بمان جان پرنده هارا دوست دارم، اصلاً با عقاب احساس هم ذات پنداری می کنم. نه گذاشت نه برداشت گفت آره آمیرزا مخصوصاً با "بالد ایگل". پدرسوخته خیال می کند متلک هایش را نمی فهمم. می فهمم اما به رویم نمی آورم. بلکه هم راست می گوید.