گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Sunday, November 6, 2016

زورِ شورِ زندگی

مداحی به گورکن و سنگتراش و مرده شور گفت: شماها تازه کار هستید هنوز باید خیلی ترقی کنید تا به درجه ی من برسید.
مرده شور گفت: ایشالله قبل از رسیدن به درجه تو خودم می شورمت!
سنگتراش گفت: پس یه مدحی واسه سنگ فبرت بسرا!
گورکن گفت: خاک برسر ما که پیشرفتمان این باشد که به خاطر زندگی مدح مرگ را بگوئیم!
گرچه همگی در پیشه ی مرگ نان می خوردند، اما این زورِ زندگی بود که وادارشان می کرد تا مزه بپرانند.

No comments:

Post a Comment