گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Thursday, October 6, 2016

غم تنهایی

یک مرد 76 ساله آمریکایی که به اتهام دزدی سال ها زندانی بود به تازگی پس از آزادی به یک بانک رفت و با تهدید مسلحانه از صندوق دار خواست پنجاه دلار به او بدهد. صندوق دار که از مبلغ ناچیز درخواستی دزد متعجب بود بلافاصله پول را در اختیار او گذاشت. مرد پس از دریافت پول از بانک بیرون رفت، سیگاری آتش زد و در کنار بانک در انتظار پلیس ایستاد. ماموران پس از رسیدن به راحتی اورا دستگیر کردند. او به ماموران گفت هیچ کس را در دنیا ندارد و ترجیح می دهد سال های مانده از عمرش را در کنار هم سلولی هایش بگذراند. ماموران پلیس هم آرزوی اورا  برآورده کردند.

No comments:

Post a Comment