گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Tuesday, October 18, 2016

مکاتبه با خویشتنِ خویش

به شرف عرض مبارک می رساند:
(حضرت عالی و بنده) زین پیش نبودیم و (به تخم چپ دنیا) نبد هیچ خلل
زین پس چونباشیم (حکماً) همان خواهد بود
زیاده جسارت است

No comments:

Post a Comment