گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Friday, November 4, 2011

Test

No comments:

Post a Comment