گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Friday, April 20, 2012

« تفاوت های فرهنگی »

سفارت ایران در برزیل خبر تعرض جنسی یکی از کارکنان ارشد خودرا به دختران کم سن و سال تکذیب کرده و آن را سوء تفاهم ناشی از اختلاف فرهنگی نامید.
به دنبال انتشار خبر فوق، خبرنگار ما برای توصیح بیشترمصاحبه کوتاهی را با برادر حکمت الله قربانی به شرح زیر انجام داده است:
خبرنگار: برادر قربانی لطفاً در مورد این اتهام ناجوانمردانه بوق های استکبار روشنگری فرمائید.
برادر قربانی: بسم الله الرحمن الرحیم (.....) همانطور که می دانید و برهمگان واضح و مبرهن است رژیم اشغالگر قدس بدلیل فرو رفتن در باتلاق دست به هر عملی می زند و این توطئه را از طریق سفارت خود در ریودوژانیرو طراحی و اچرا کرده است.
خبرنگار: ممکن است توضیح بیشتری بفرمائید؟
برادر قربانی: همانطور که می دانید این استخر خانوادگیست و من هم به اتفاق خانم بچه ها صبح جمعه برای ادای غسل ارتماسی و برخی عبادات دیگر دسته جمعی و خانوادگی سری به آنجا زدیم. در همین حال تعدادی از صبیه گان خردسال برادران برزیلی رجوع کرده و از بنده پرسیدند: عموجان معانی این اصطلاحات "پاچه خاری" و "پاچه گیری" با توچه به کثرت استعمال این قبیل اصطلاحات در زبان فارسی چیست؟ بنده نیز بنا بر سابقه تعلیم و تربیت ممتد و لزوم ارشاد جوانان بنای آن را داشتم تا به صورت سمعی و بصری معانی لغات مذکور را برای این نوگلان شرح دهم که متاسفانه یکی از کوردلان برزیلی به علت اختلاف فرهنگی دچار سوء تفاهم شده و قصد جسارت نمود که با دخالت بموقع برادران بسیج مشکل حل شد.

No comments:

Post a Comment