گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Monday, July 30, 2018

No comments:

Post a Comment