گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Sunday, October 14, 2012

« کَل کَلی در کافی شاپ »

شیخ را دیدند که در کافی شاپی نزول فرموده و با جوانان کل کل می کند.
تا جوانی از شیخ پرسید: یا شیخ چرا انقلاب کردید؟
شیخ بفرمود دلیلش دوچیز باشد.
یکی آن که شما ندارید و ما داشتیم و آن تخم باشد.
دو دیگر آن که شما دارید و ما نداشتیم و آن ماتحت فراخ باشد.
جوانان صیجه برکشیدند و مدهوش گشتند و دندان ها همی شکست.

No comments:

Post a Comment