گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Wednesday, October 31, 2012

« همچو جام »

 
دیدمش،
کجایی بود؟
نمی دانم!
چه دینی داشت؟
نمی دانم!
پس چه می دانی؟
آدم بود!
بردوپا می رفت و سخن می گفت؟
نه - می خندید، دلی لبریز از درد داشت!
(دهم آبان 1391)
پ.ن.: "با دلِ خونین لبِ خندان بیاور همچو جام"

No comments:

Post a Comment