گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Friday, January 27, 2012

« شهر چرک »"مانده تا برف زمین آب شود"
(سهراب سپهری)
افق غبار آلود و دود آلود
لکه های برفی مانده بر تن درختان کاج
خاکستری
یخ های کف کوچه ها
سیاه
جوی ها، آبراه ها
گرفته و بویناک
شهر من چرک است و
مردمش دل چرکین
(تهران - پنجم بهمن 1390)

No comments:

Post a Comment