گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Friday, February 17, 2012

« کرونولوژی "غلط نامه" »

1358 - آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند
 1362 - آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند؟؟
1367 - آمریکا شاید می تواند غلطی بکند
1385 - آمریکا همه جور غلط می تواند بکند 
1388 - ما می توانیم هیچ غلطی بکنیم؟
1391 (موسوم به "سال نتیجه گیری اخلاقی") - هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد (از جمله غلط کردن و شکر خوردن

No comments:

Post a Comment