گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Saturday, February 25, 2012

« هذیان جمعه »

تن آزادی را در میدان شهر حد می زنند
خون در دوات، قلم ها سرِ خود قد می زنند
جان به لب رسیدگان و از جان گذشتگان
بر فیروزه ی آسمان نگین زبرجد می زنند

No comments:

Post a Comment