گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Tuesday, February 28, 2012

« یک حکایت و چندین روایت »خبرگزاری فارس:
اصغر فرهادی گفت با افتخار و غرور این جایزه را به مردم سرزمینم تقدیم می کنم که علیرغم تمام دشمنی ها و تنش هایی که طی ماه های اخیر بر سر برنامه هسته ای ایران میان ایران و غرب به وجود آمده برای تماس فرهنگ ها و تمدن ها ارزش قائلند.
کیهان:
کارگردان موسوم به ا.ف. پس از دریافت مجسمه برنزی موسوم به اسکار گفت من این جایزه را به مردم مسلمان ایران که علیرغم توطئه های صه...یونیزم بین الملل همچون کوهی استوار ایستاده اند تقدیم می کنم.
خبرگزاری صبح دوکوهه:
کارگردان افتخارآفرین بسیجی سید اصغر فرهادی پس از دریافت جایزه و تقدیم آن به امت قهرمان مسلمان گفت بخدا قسم اگر اسکار را در دست راست و قولدن قلوب را در دست چپ من و لب های آنژلینا ژولی را روی ریش من قرار دهند، همانا آن را با یک تکه پاره ای از چفیه ای که در محضر آقا بعنوان دستمال یزدی استفاده می کنم عوض نخواهم کرد.
و این قصه ادامه دارد....

No comments:

Post a Comment