گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Wednesday, August 8, 2018

بال و پر زخمی

همیشه به جای رسیدن، هدفش رفتن بود، حال با بال و پر زخمی چه کند؟

No comments:

Post a Comment