گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Wednesday, August 8, 2018

پرواز

ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست
مگراونیزهم همچون من غمی دارد شبانروزی


No comments:

Post a Comment