گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Monday, August 6, 2018

زنهاراز این بیابان
این راه بی نهایت

No comments:

Post a Comment