گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Thursday, August 9, 2018

پروانه و آتش

آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع
آتش آن است که در خرمن پروانه زدند

No comments:

Post a Comment