گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Tuesday, August 7, 2018

درجستجوی شهر گم شده ام تهران

نمایی از روستای سنگان، غرب تهران

No comments:

Post a Comment