گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Friday, August 10, 2018

سبزِامید

باید درو کرد باید که کوبید
باید دوباره از ریشه روئید

No comments:

Post a Comment