گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Monday, December 12, 2011

« لختی درنگ در آواز و پرواز »

بعضی ها میگویند "آوازه خوان، نه آواز". البته راست می گویند. مثلاً فرض کید یکی از ترانه های مرضیه را علیرضا افتخاری بخواند. مرضیه کجا، افتخاری کجا؟
اما برخی هم می گویند "پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی است". گرچه این بعضی ها گفته شان برخلاف آن یکی بعضی هاست، اما از حق نگذریم این ها هم راست می گویند. حالا فرض کنید یک آدم عوضی یک حرف درست و حسابی بزند یا مثلاً یک شاعر جفنگ گو یکی از شعرهایش شاهکار از آب در بیاید یا مثلاً چه می دانم یک نقاش در پیتی یکی از کارهایش ارزشمند شود. به نظر من که شدنی است.
بگذارید یک مثال هم بزنم. فرض بفرمائید یک نفر گفته باشد: "حالا مثلاً اگر یک بمب (اتم) ساختیم با بیست هزارتا بمب شما چکارش می خواهیم بکنیم؟". انصافاً این حرف درستی است حتی اگر گوینده ی آن احمدی نژاد باشد.
البته برعکسش هم درست است. یعنی شما فکر می کنید یک آدم درست و حسابی که سرش به تنش می ارزد و آدم می تواند به او استناد کند، نمی شود حرف چرندی زده باشد؟ مثلاً همین آمیز نقی خان خودمان را در نظر بگیرید. یعنی حضرت ایشان تا حالا (زبانم لال) یک کلمه حرف مزخرف و چرت و پرت هم نفرموده است؟ حاشا و کلٌا؟ مطمئنید؟

No comments:

Post a Comment