گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Friday, December 16, 2011آدم در ربع الخالی، در مجاورت شترها، آنفلوآنزا بگیرد حتماً آنفلوانزای شتری می گیرد. البته نه که با شتران مصافحه کرده باشم ها، ولی از بس سمج و سخت جان و موذی و قدرتمند است و بیشتر از یک ماه است که یقه مرا چسبیده و ول نمی کند، حکماً نمی تواند آنفلوانزای خوکی یا مرغی باشد. باید همان آنفلوانزای شتری باشد دورازجان.
سلامت باشید!

No comments:

Post a Comment