گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Wednesday, December 14, 2011

« شمس دیجیتال »

آن کاربر سه گونه پست هوانمودی:
یکم آن پست که هوانمودی و خود خواندی ودوستان خواندی و لایک زدی و قربان صدقه رفتی و دل دادی و قلوه گرفتی و کیفور شدی مبسوط
دوم آن پست که هوا نمودی و خود خواندی و هیچکس غیر او نخواندی. پس خود مکرر مرور نمودی و بر خود درود نثار نمودی و بر دیگران نفرین که آن پست را فهم و درک نتوانستند.
سوم آن پست که هوا نمودی و دیگران نخواندی که هیچ خود نیز رغبتتی به خواندن نداشتی.
و آن پست سوم منم.
(مولانا آمیز نقی خان نق نق الواعظین)

No comments:

Post a Comment